Politik för oss är längtan och hopp. Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är ett samhälle med framtidstro som ser och omfamnar alla.

Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv ska vi omfördela resurser för att uppnå ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle – i Sverige och i Gnesta.

Valplattform Fi Gnesta kommun 2018


Politik för oss är längtan och hopp. Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alter-
nativ i politiken. Vår vision är ett samhälle med framtidstro som ser och omfamnar alla.

Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv ska vi omfördela resurser för att uppnå
ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle – i Sverige och i Gnesta.


Efter en lång period med nedrustning av välfärden och omfördelning av resurser från
dem som har lite till dem som har mycket krävs systemförändrande åtgärder. Ambitionen
är att vi - alla kommuninvånare, bygger kommunen tillsammans. Tillsammans kan vi göra
det som är omöjligt för individen att förändra själv.

Nu tar vi steget! Vi förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryg-
gar allas rätt att ta plats. Gnesta är redo för ett rosa parti. Klart vi kan!


Prioriterade frågor 2018


Kultur
Vi vill återinföra Kulturnämnden för att lyfta kulturfrågor och se över fördelning mellan
kultur, idrott, och föreningslivet i övrigt. Starta ett kulturhus med gratis kulturskola.


Jämställdhet
Vi vill ge kvinnojouren säker långsiktig finansiering med skyddade boenden i Gnesta och
i närområden.
Införa tillgång till e-tjänster för chatt och telefonlinje för att minska tröskeln för utsatta att
ta kontakt och söka hjälp.
Återinföra en befattning för genuspedagog och jämställdhetsstrateg i kommunen för att
arbeta med bl.a. förskola och skola.
Kommunens lönesättning får aldrig vara diskriminerande och Gnesta ska verka för att
utjämna oförklarliga löneskillnader.


Skola

Vi vill stärka skyddet mot sexuella trakasserier bland annat genom antidiskriminering-
sombud på skolorna, våldsförebyggande arbete med fokus på förändrade maskulin-
itetsnormer, stärkt tillsyn av skolans arbete mot sexuella trakasserier och sanktionsmöjligheter mot chefer

som låter bli att agera. Satsningar på elevhälsa, sexualundervisning,

satsning på specialpedagoger, fritidshem, bemannade skolbibliotek och fortbildning av personal.
Minska barngrupperna i förskolan, grundskolan och fritidshemmen.


Äldreomsorg
Vi vill höja statusen på yrkena genom möjlighet till vidareutbildning samt handledning på
arbetstid, satsa på att höja löner och förbättra arbetsmiljön.
“Överanställa” och minska antalet medarbetare per chef. Minska behovet av tillfälliga
vikarier och frigöra tid för fortbildning för personalen.

Påbörja en sänkning av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildnin-
gar för bristyrken och med lösningar som tryggar kompetensförsörjning i Gnesta. På sikt

inom all kommunal verksamhet.
Organisatoriska förändringar, skapa fler vårdplatser och bättre arbetsförhållanden för personalen.


Miljö
Vi vill införa ett konsumtionsmål för Sverige där målet är nettoneutrala koldioxidutsläpp till år

2040 även i Gnesta kommun. Verka för avgiftsfri kollektivtrafik, fler avgångar till och från orterna inom

kommunen och till Stockholm, cykelväg mellan Gnesta och Bjönlunda.

För ett solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare.
All mat i offentlig verksamhet ska vara ekologiskt och närodlat i den mån det går att
genomföra i all verksamhet kommunen bedriver och upphandlar.


Boende
Vi vill öka antalet hyresrätter till rimliga priser. Öka takten på andelen nybyggnation av
bostäder i egen regi och utöka allmännyttan.
Det ska byggas fler bostäder anpassade för personer med särskilda behov såsom
normbrytande funktionalitet, våldsutsatthet och stora barnfamiljer.


Migration
Vi vill att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, eller skrivits upp i ålder, ska få bo
kvar i Gnesta och få tillgång till insatser från socialtjänst på lika villkor som andra unga vuxna bosatta i staden.
Utöka samarbeta med civilsamhället genom stöd till sociala rörelser som arbetar med
målgruppen ensamkommande ungdomar, papperslösa och utsatta EU-medborgare tills
dess att vi har lyckats med att inkludera alla invånare i sina egna verksamheter.Motion - Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas
grundskolor.

Inlämnad till KF


Motion - Vegetarisk mat som norm. 

Avslogs i KF


Motion - Jämställdhetsstrateg. 

Inlämnad till KF


Motion - Jämställdhetsråd. 

Inlämnad till KF


Motion - Nödläge för klimatet. 

Inlämnad till KF


Motion - Avloppsslam. 

Avslogs i KF


Motion - Grodtunnel. 

Avslogs med tillägg om åtgärd i KF


Motion -Planera in kultur och mötesplatser

för barn och unga i Gnestas nya centrumplan.

Utreds i KSMotion - Agenda 2030. 

Inlämnad till KF


Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta. 

Inlämnad till KF


Interpellation - Rätten till heltid. 

Besvarad i KF


Motion - Arbetstidsförkortning.

Avslogs i KF


Motion - Kvinnojour. 

Återremitterades från 

Kommunstyrelsen


Motion- Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor

Inlämnad till KF


Motion -Normkritisk pedagogik i förskola och skola

Inlämnad till KF
Motioner & Interpellationer