Feministiskt initiativ i Gnesta har lagt sin budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.
Vi är glada och stolta över att kunna presentera en sammanställning av alla våra förslag från mandatperioden som varit 2018-2021, samt förslag för kommande år. Klicka här för att läsa hela budgeten

Mycket av våra mål handlar om hur vi organiserar vår verksamhet och vilka prioriteringar vi har i kommunen. Det handlar om kunskapshöjningar och konkreta idéer inom klimat- och miljö strategi, normkritik och intersektionellt perspektiv.

Vi satsar ekonomiska resurser på detta. Det gör vi genom att ta ut 1 procentenhet mer av skatten, minska överskottsmålet till 1,8 % och minska antal heltidsarvoderade kommunalråd. 

Vi har räknat 1 procentenhet i analysverktyg för Gnesta kommuns skatter. Förändringen betyder konkret för en medelinkomsttagare som har 35.000 kr, 350 kr mer i månaden i skatt.

Jämlikhet, jämställdhet, miljö och klimat kan inte enbart prioriteras när det finns extra skatteintäkter och prognoserna för de offentliga finanserna är goda. Det behöver finansieras varje år. Och med de demografiska förändringarna vi har framför oss med en äldre befolkning, och med den tillbakablick med underskott i nämnderna som vi haft i Gnesta trots att budgeten gått ihop vid årets slut, så behöver vi ha mer resurser till det allmänna.

Vi vill se ett hållbart Gnesta. Vi vill ha renare sjöar, att vi tar vara på den biologiska mångfalden, att vi köper in mer ekologiskt och rättvisemärkt mat, och att kommunen har fler indikatorer på klimatåtgärder än som finns i dag.

Vi vill att pedagoger som arbetat länge i kommunen skall uppvärderas, så att deras arbetsmiljö är hållbar, och så att deras löner hänger med deras nyanställda kollegor. 

Vi måste se till att elever får likvärdigt bemötande i skolan. Vi behöver också säkra att elever får den hjälp de behöver genom resurser till elevhälsan. Samordnare för folkhälsa behöver få en tydligare roll och arbetet med folkhälsa skall förankras i alla led. 

Vi vill att låglöneyrken uppvärderas där sex timmars arbetsdag är en del av det. Vi satsar därför på hemtjänsten som är ett arbete som behöver få bättre arbetsmiljö och högre status. Vi vill anställa fler sjuksköterskor i äldreomsorgen så att äldre får den förebyggande vård de har rätt till. 

Vi vill att Gnesta tar ansvar för de mest marginaliserade människorna i vårt samhälle, så som utsatta EU migranter och flyktingar. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vi vill ha ett samhälle fritt från diskriminering, som värnar de mänskliga rättigheterna. Vi vill inte ha ett samhälle där ansvaret för våra medmänniskor läggs på andra, utan att reflektera över konsekvenserna.

Vi vill se ett jämställt Gnesta. Vi behöver se till att mäns våld mot flickor och kvinnor får ett stopp. Samarbetet i regionen behöver öka, och förebyggande organisation stärkas. 

Vi vill ha jämlik samhällsservice. Vi vill till exempel se till att alla har fiber, även de som bor i kommunala LSS boenden (där flera bonaden saknar detta i dag). Vi tycker det är viktigt att lekparkerna är anpassade oavsett funktionsvariation. I dag kan inte alla barn leka i lekparkerna på grund av hur de är utformade. 

Sammanfattningsvis går det att säga att det alltså inte handlar om att våra förslag inte går att organisera eller att det är för dyrt. Det handlar om politisk vilja. Hur vill vi att vårt samhälle skall se ut i dag och vad vill vi lämna efter oss till kommande generationer? 

Håller du med? Rösta rosa 2022 för ett jämlikt, jämställt och hållbart Gnesta.Efter en lång period med nedrustning av välfärden och omfördelning av resurser från
dem som har lite till dem som har mycket krävs systemförändrande åtgärder. Ambitionen
är att vi - alla kommuninvånare, bygger kommunen tillsammans. Tillsammans kan vi göra
det som är omöjligt för individen att förändra själv.

Nu tar vi steget! Vi förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryg-
gar allas rätt att ta plats. Gnesta är redo för ett rosa parti. Klart vi kan!


Prioriterade frågor 2018


Kultur
Vi vill återinföra Kulturnämnden för att lyfta kulturfrågor och se över fördelning mellan
kultur, idrott, och föreningslivet i övrigt. Starta ett kulturhus med gratis kulturskola.


Jämställdhet
Vi vill ge kvinnojouren säker långsiktig finansiering med skyddade boenden i Gnesta och
i närområden.
Införa tillgång till e-tjänster för chatt och telefonlinje för att minska tröskeln för utsatta att
ta kontakt och söka hjälp.
Återinföra en befattning för genuspedagog och jämställdhetsstrateg i kommunen för att
arbeta med bl.a. förskola och skola.
Kommunens lönesättning får aldrig vara diskriminerande och Gnesta ska verka för att
utjämna oförklarliga löneskillnader.


Skola

Vi vill stärka skyddet mot sexuella trakasserier bland annat genom antidiskriminering-
sombud på skolorna, våldsförebyggande arbete med fokus på förändrade maskulin-
itetsnormer, stärkt tillsyn av skolans arbete mot sexuella trakasserier och sanktionsmöjligheter mot chefer

som låter bli att agera. Satsningar på elevhälsa, sexualundervisning,

satsning på specialpedagoger, fritidshem, bemannade skolbibliotek och fortbildning av personal.
Minska barngrupperna i förskolan, grundskolan och fritidshemmen.


Äldreomsorg
Vi vill höja statusen på yrkena genom möjlighet till vidareutbildning samt handledning på
arbetstid, satsa på att höja löner och förbättra arbetsmiljön.
“Överanställa” och minska antalet medarbetare per chef. Minska behovet av tillfälliga
vikarier och frigöra tid för fortbildning för personalen.

Påbörja en sänkning av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildnin-
gar för bristyrken och med lösningar som tryggar kompetensförsörjning i Gnesta. På sikt

inom all kommunal verksamhet.
Organisatoriska förändringar, skapa fler vårdplatser och bättre arbetsförhållanden för personalen.


Miljö
Vi vill införa ett konsumtionsmål för Sverige där målet är nettoneutrala koldioxidutsläpp till år

2040 även i Gnesta kommun. Verka för avgiftsfri kollektivtrafik, fler avgångar till och från orterna inom

kommunen och till Stockholm, cykelväg mellan Gnesta och Bjönlunda.

För ett solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare.
All mat i offentlig verksamhet ska vara ekologiskt och närodlat i den mån det går att
genomföra i all verksamhet kommunen bedriver och upphandlar.


Boende
Vi vill öka antalet hyresrätter till rimliga priser. Öka takten på andelen nybyggnation av
bostäder i egen regi och utöka allmännyttan.
Det ska byggas fler bostäder anpassade för personer med särskilda behov såsom
normbrytande funktionalitet, våldsutsatthet och stora barnfamiljer.


Migration
Vi vill att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, eller skrivits upp i ålder, ska få bo
kvar i Gnesta och få tillgång till insatser från socialtjänst på lika villkor som andra unga vuxna bosatta i staden.
Utöka samarbeta med civilsamhället genom stöd till sociala rörelser som arbetar med
målgruppen ensamkommande ungdomar, papperslösa och utsatta EU-medborgare tills
dess att vi har lyckats med att inkludera alla invånare i sina egna verksamheter.Motion - Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas
grundskolor.

Handläggs på Barn- och utbildningsnämnden


Motion - Vegetarisk mat som norm. 

Avslogs i KF


Motion - Jämställdhetsstrateg. 

Hanläggs av Kommunstyrelsen


Motion - Jämställdhetsråd. 

Handläggs av Kommunstyrelsen


Motion - Nödläge för klimatet. 

Handläggs av Kommunstyrelsen


Motion - Avloppsslam. 

Avslogs i KF


Motion - Grodtunnel. 

Avslogs med tillägg om alternativ åtgärd i KF


Motion -Planera in kultur och mötesplatser

för barn och unga i Gnestas nya centrumplan.

Handläggs av Kommunstyrelsen


Motion- Utsatta EU medboragre.Motion - Agenda 2030. 

Handläggs av Kommunstyrelsen


Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta. 

Handläggs av Kommunstyrelsen


Interpellation - Rätten till heltid. 

Besvarad och fick medhåll i KF


Motion - Arbetstidsförkortning.

Avslogs i KF


Motion - Långsiktig finansiering av tjej och kvinnojoren Mira. 

Återremitterades från 

Kommunstyrelsen till Socialnämnden


Motion- Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor

Handläggs av Kommunstyrelsen


Motion -Normkritisk pedagogik i förskola och skola

Inlämnad till KF handläggs ännu inte.


Motion: Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.